Knobs brass   Knobs iron
  Knobs porcelain   Knobs wood
  Knobs bone   Knobs brass/china